ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a „Tudásbarát szervezet 2020 díj” pályázati felület használatához

 

 

 1. BEVEZETÉS, A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI HÁTTERE

A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Alapítvány) elkötelezett a magánszféra és a személyes adatok védelme mellett. Az Alapítvány a működése során folyamatosan biztosítja azt, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfeleljen a hatályos jogi előírásoknak, amelyek különösen:

 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, angolul General Data Protection Regulation – a továbbiakban: „GDPR”), és
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotörvény”).

Az Alapítvány a Tudásbarát szervezet 2020 pályázat (a továbbiakban: „pályázat”) a pályázat beadását szolgáló portálon (www.tudasbaratszervezet.ttka.seed.hu) történő regisztrációtól kezdve kezeli a Tudásbarát szervezet 2020 pályázó (a továbbiakban: „pályázó”) személyes adatait a pályázati eljárás lefolytatása céljából.

Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő a jelen tájékoztató útján ad felvilágosítást a Pályázó részére a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tényekről, így elsősorban az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, valamint a Pályázó adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ KILÉTE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 
székhely: 1024, Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. V. em. 15.
adószám: 19014812-2-41
képviseli: Lakatosné Lukács Zsuzsanna, ügyvezető igazgató
telefonszám: +36 (1) 212-2179
e-mail cím: seed@seed.hu
honlap: https://seed.hu/

Tehetség és Tudás Központ Alapítvány
Székhely: 2030 Budapest, Fűrészelő u. 8.
Adószám: 18514247-1-13
Képviseli: Katona Melinda, kurátor
Telefonszáma: +36 (30) 445 3487
E-mail cím: melinda.katona@borealisconsulting.hu
Honlap: www.ttka.hu

 

 1. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE

A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány adatvédelmi tisztviselője: Czérna Enikő
telefonszáma: +36 (1) 212-2179
e-mail címe: eczerna@seed.hu

 

 1. A TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

A jelen tájékoztató 2020. november 04. napjától kezdve hatályos. Az Alapítvány fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amelyről kellő időben, a változtatás jellege által indokolt módon értesíti az érintetteket.

Ezen tájékoztató a Tudásbarát szervezet 2020 című felhívásra pályázók pályázaói folyamatára, a www.tudasbaratszervezet.ttka.seed.hu online felületen keresztül történő jelentkezéssel, illetve az ennek alapján zajló pályázati eljárással kapcsolatos, az Alapítvány általi személyes adatkezelésre irányadó.

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Az Alapítvány a pályázati folyamat során a személyes adatok alábbi, a Pályázótól származó kategóriáit gyűjti és kezeli (a továbbiakban együttesen: ”Pályázói Adatok”):

 1. A pályázó cég képviselőjének neve
 2. A pályázó cég képviselőjének email címe, telefonszáma
 3. Kapcsolattartó személy neve, beosztása, amennyiben nem a cég képviselője
 4. Kapcsolattartó személy email címe, telefonszáma
 5. Esetlegesen a Pályázó által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Alapítvány a Pályázói Adatokat az pályázati folyamatban kezelt jelentkezések feldolgozása, értékelése és a pályázatokról szóló döntés céljából kezeli.

A marketing célú adatkezelés e-mail hírlevelek küldésén keresztül az Alapítvány aktuális képzéseiről, programjairól és hasonló információkról való tájékoztatást takarja.

Bizonyos adatok a kapcsolatfelvételhez, illetve kapcsolattartáshoz (pl. név, elérhetőségek), mások (pl. végzettség, munkatapasztalat) a kiválasztáshoz, illetve jogok vagy kötelezettségek meghatározásához szükségesek.

A pályázati folyamat záró eseménye sajtó nyilvános, a rendezvényen készült fotókat, filmfelvételeket, amiken résztvevők szerepelhetnek, a sajtó, ill. a SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány bemutathatja, különböző összeállításokban felhasználhatja.

A pályázati folyamatot követően a SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány a pályázati adatokat (pályázó szervezet neve, képviselője, működési területe, pályázó szervezet logója, pályázat tartalmi elemei) kommunikációs céllal felhasználja.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlen és arra alkalmas. Ennek érdekében az Alapítvány marketing céljaira történő adatkezelés a jelen tájékoztató 5. pontjában felsorolt személyes adatok közül kizárólag az alábbi adatokra terjed ki:

 1. A pályázó cég képviselőjének neve
 2. A pályázó cég képviselőjének email címe, telefonszáma
 3. Kapcsolattartó személy neve, beosztása, amennyiben nem a cég képviselője
 4. Kapcsolattartó személy email címe, telefonszáma, fotója

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Alapítvány a Pályázó önkéntes hozzájárulása, illetve a fent hivatkozott rendelet alapján kezeli a Pályázó személyes adatait.

Az Alapítvány által kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása kizárólag a Pályázó által megadott információ.

A jelen tájékoztatóval érintett személyes adatok Pályázó általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, ugyanakkor azok a pályázati folyamat lefolytatásához szükségesek.

A pályázati eljárás során pozitív eredményt nem kapott Pályázók pályázati adatainak az elbírálást követően történő további kezelése kizárólag a Pályázó külön önkéntes hozzájárulása alapján történik.
 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Alapítvány a pályázatra érkezett jelentkezésekkel kapcsolatos személyes adatokat a folyamat lezárultáig, vagy a jelentkezés Pályázó általi visszavonásáig kezeli.

Az Alapítvány a Pályázó külön önkéntes hozzájárulása esetében a hozzájárulás visszavonásáig marketing célból kezeli az ehhez szükséges, a tájékoztató 6. pontjában felsorolt személyes adatokat.
 

 1. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK, ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS CÍMZETTEK

A Pályázó személyes adatainak megismerésére kizárólag az Alapítványnak a jelentkezéseket feldolgozó, illetve az azokat elbíráló kiválasztási eljárásában résztvevő tisztviselői, munkavállalói jogosultak. 

A Pályázói Adatok megismerésére jogosultak ezen felül az értékelési folyamatba bevonásra kerülő szakértők, úgymint: 

 • A kiírásban szereplő zsűri tagok 3 fő

A személyes adatok címzettjei olyan személyek, akiknek a feladatuk ellátásához, felelősségi körük teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázói Adatokhoz való hozzáférés. Ezen személyek a személyes adatokat az Alapítvány utasításainak megfelelően, a feladatuk végzéséhez szükséges módon használhatják, és kötelesek azokat bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő a fentebb felsoroltakon kívüli harmadik fél számára adatokat nem ad át, amely alól csak a jogszabályban előírtak képeznek kivételt (így, ha bírósági vagy hatósági, pl. rendőrségi vagy ügyészségi megkeresés érkezik adatszolgáltatás iránt).

Az Alapítvány adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelés során, és a személyes adatokat nem továbbítja az Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba.
 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Alapítvány a jogszabályi előírások szerinti biztonsági intézkedések bevezetésével gondoskodik arról, hogy megőrizze a Pályázó személyes adatainak titkosságát és sértetlenségét, így különösen megelőzze a személyes adatok véletlen elvesztését vagy felhasználását, a személyes adatok jogosulatlan módosítását, közzétételét, továbbá az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

Amennyiben ilyen adatvédelmi incidens az alkalmazott informatikai és szervezési óvintézkedések ellenére mégis bekövetkezne, annak kezelésére az Alapítvány eljárásrendet vezetett be, és az incidensről a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban tájékoztatja az érintett Pályázót és értesíti az illetékes hatóságot.

 

 1. A PÁLYÁZÓ JOGAI

A Pályázó az alábbi jogosultságokkal rendelkezik az Alapítvány által végzett adatkezelés kapcsán:

 1. Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):

Jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, amely lehetővé teszi, hogy a Pályázó visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban létéről és módjáról, jellemzőiről, valamint erre vonatkozó igény esetén kézhez kapja az Alapítvány által kezelt személyes adatai másolatát, hogy meggyőződhessen a jogszerű adatkezelésről.

 1. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk):

A Pályázó kérheti az Alapítvány által kezelt személyes adatai helyesbítését a bármely okból hiányos vagy pontatlan személyes adatai kiegészítése, illetve kijavítása érdekében. A Pályázó az adatait az pályázat beadását szolgáló honlapon közvetlenül (online úton) is helyesbítheti, módosíthatja.

 1. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikk):

Jogosult kérni a személyes adatai törlését vagy eltávolítását, amennyiben az Alapítvány számára (már) nincs megfelelő, jogszerű ok azok további kezelésére, így:

 • az adatkezelés célja már nem áll fenn, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához;
 • a Pályázó visszavonja a hozzájárulását vagy tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatainak kezelése jogellenes módon valósul meg.
 1. Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk):

A Pályázó az általa megjelölt indok alapján kérheti személyes adatai kezelésének felfüggesztését, azok zárolását, amelynek alapján – a tárolást kivéve – a személyes adatokkal kapcsolatos bármilyen műveletet csak a Pályázó hozzájárulásával végezhet az Adatkezelő. A korlátozás indoka lehet:

 • a Pályázó vitatja a kezelt adat pontosságát (a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát);
 • az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, azonban a Pályázó valamely okból ellenzi az adatok törlését;
 • a Pályázó tiltakozik az adatkezelés ellen (a korlátozás a tiltakozás jogosságának megállapításáig tart).
 1. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk):

A Pályázó az ok megjelölésével tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az Adatkezelő vagy harmadik felek érdekében, illetve kizárólag közérdekből történik – kivéve azt az esetet, ha az Adatkezelő bizonyítja az adatkezelést indokló jogszerű ok elsőbbségét a Pályázó érdekéhez képest.

A Pályázó bármikor tiltakozhat, ha direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából, illetve tudományos kutatási vagy statisztikai célból kezelik az adatait. A marketing célú adatkezelés megszüntetését a Pályázó minden esetben indokolás nélkül kérheti, és annak teljesítését az Alapítvány semmilyen okból nem tagadhatja meg.

 1. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):

A Pályázó jogosult a hozzájárulása vagy szerződés alapján automatizált módon kezelt személyes adatairól másolatot kapni valamely tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Az Alapítvány nem akadályozhatja meg a Pályázót abban, hogy ezeket az adatokat más adatkezelő részére továbbítsa, illetve a Pályázó kérése esetén – ha az technikailag lehetséges – maga köteles azokat továbbítani a megjelölt másik adatkezelő részére.

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk):

A Pályázó jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt már végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. Jogorvoslathoz való jog (GDPR VIII. fejezet):

Amennyiben a Pályázó nem ért egyet a megkeresése alapján hozott döntéssel, vagy jogszabálysértést észlel az Alapítvány adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, jogosult bírósághoz fordulni vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
telefonszám: +36 (1) 391 1400;
faxszám: +36 (1) 391 1410;
email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://www.naih.hu

Az Alapítvány a Pályázó által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló valamennyi kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről a Pályázót írásban – vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti.

Az Alapítvány a Pályázó általi jogérvényesítéssel kapcsolatos feladatait ingyenesen látja el, kivéve, ha a Pályázó ismételten és megalapozatlanul gyakorolja jogait, mely esetben az Alapítványnak joga van arra, hogy az ezzel közvetlen összefüggésben felmerült költségeinek megtérítését követelje.